AGENDA

Sab Jan 19, 2019 - 11:30PM
VELVET PUB
Qui Jan 24, 2019 - 11:00PM
ORILLEY
Sab Jan 26, 2019 - 08:30PM
PRIMEIRO BAR
Sab Fev 02, 2019 - 10:30PM
STADT BAR
Sex Fev 08, 2019 - 08:30PM
HOP CAPITAL
Sab Fev 09, 2019 - 08:30PM
PRIMEIRO BAR
Sab Fev 09, 2019 - 11:00PM
U2 ELEVATION - ORILLEY
Qui Fev 14, 2019 - 09:00PM
U2 ELEVATION - STADT BAR
Sab Fev 16, 2019 - 11:00PM
ESTRÉIA FESTA ATARI - ORILLEY
Ter Fev 19, 2019 - 08:00PM
MESQUITA TRIO - PRIMEIRO BAR
Sex Fev 22, 2019 - 11:00PM
STADT BAR
Sab Fev 23, 2019 - 11:00PM
CERVEJARIA KAIXA D'ÀGUA
Sab Mar 16, 2019 - 08:00PM
SAINT PATRICKS DAY - PAULO MESQUITA E OS BRANCOS - PRIMEIRO BAR
Dom Mar 17, 2019 - 06:00PM
SAINT PATRICKS DAY - U2 ELEVATION - ORILLEY
Qua Mar 20, 2019 - 08:00PM
MESQUITA TRIO - HOP CAPITAL
Qui Mar 21, 2019 - 11:00PM
ORILLEY
Qui Abr 04, 2019 - 11:00PM
ORILLEY
AGENDA+ agenda
07/01 MESQUITA TRIO - PRIMEIRO BAR
(Sudoeste)
11/01 STADT BAR
(S.I.G)
12/01 CERVEJA KAIXA D'ÀGUA
(Av. Comercial, Taguatinga - DF)
15/01 MESQUITA TRIO - PRIMEIRO BAR
(Sudoeste)
19/01 VELVET PUB
(102 Norte)
24/01 ORILLEY
(409 Sul)
26/01 PRIMEIRO BAR
(Sudoeste)